CN xử lý khí thải

XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ

XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ

Ngày : 10-01-2019

Phương pháp hấp phụ là sự lôi cuốn các phân tử khí, hơi bởi bề mặt chất rắn. Việc ứng dụng phương pháp hấp phụ để làm sạch khí có hàm lượng tạp chất khí và hơi nhỏ, để làm sạch và sấy...
Đọc Thêm

Xem thêm
XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

Ngày : 10-01-2019

Xử lí khí thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học là một phương pháp hấp dẫn nhằm xử lý các chất khí có mùi hôi cũng như các hợp chất hữu cơ bay hơi nồng độ thấp. Hệ thống lọc sinh học...
Đọc Thêm

Xem thêm
XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ

XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ

Ngày : 10-01-2019

Các nhà máy thường thải ra một số khí gây ô nhiễm môi trường, về lâu dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chính vì vậy, cần phải có biện pháp xử lý khí thải để bảo vệ môi trường...
Đọc Thêm

Xem thêm