XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ

Phương pháp hấp phụ là sự lôi cuốn các phân tử khí, hơi bởi bề mặt chất rắn. Việc ứng dụng phương pháp hấp phụ để làm sạch khí có hàm lượng tạp chất khí và hơi nhỏ, để làm sạch và sấy khô không khí, tách các hỗn hợp khí hay hơi tạo thành từng phân tử, tiến hành quá trình ảnh hưởng dị thể trên bề mặt. Có 2 phương pháp mặt áp hấp phụ là: hấp phụ vật lý và, hấp phụ hóa học.

Để quá trình hấp phụ có thể diễn ra cần có:

  • Các loại hóa chất hấp phụ phải có kích thước nhỏ, có khả năng hấp phụ cao, rộng – tách được nhiều loại khí,có độ bền cơ học cần thiết.

Xử lý khí thải  bằng phương pháp hấp phụ như thế nào?-1

Cột hấp phụ khí thải

  • Những kích thước  của các loại thiết bị xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ phải đảm để chứa chất hấp phụ đủ lớn.
  • Quá trình Giải hấp  sự khử hấp phụ là quá trình quan trọng trong chu trình hấp phụ, khẳng định sự thành công của quá trình làm sạch khí thải.

Ứng dụng
o Xử lý khí ô nhiễm
o Lưu lượng khí cần xử lý lớn
o Nồng độ chất ô nhiễm không quá nhỏ
o Thường xử lý SOx , HCl, H2S, HF, Cl2 , NOx axeton,…
o Áp dụng phương pháp này trong quá trình xử lí khí thải sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao
o Thu hồi được các chất để tuần hoàn hoặc chuyển sang các công đoạn sản xuất khác.

Tin Liên Quan