QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

Các quy chuẩn quốc gia về lĩnh vực môi trường

Quyết định số 3733/2002/QD – BYT về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động

Chất lượng môi trường đất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất QCVN 03 : 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất QCVN 15: 2008/BTNMT

Chất lượng môi trường không khí 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06: 2009/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học QCVN 21: 2009/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện QCVN 22: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN 23: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp QCVN 30: 2010/BTNMT

Chất lượng môi trường nước

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên QCVN 01: 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08: 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09 : 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ QCVN 10: 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản QCVN 11: 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12: 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may QCVN 13: 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14: 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01: 2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02: 2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải của bãi chôn lấp chất thải rắn QCVN 25: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu QCVN 29: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế QCVN 28: 2010/BTNMT

Độ rung

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27: 2010/BTNMT

Ngưỡng chất thải nguy hại

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07: 2009/BTNMT

Quy hoạch đô thị

Thông tư số 02/2010/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”

Tiêu chuẩn xây dựng quốc gia về việc thiết kế bãi chôn lấp chất thải nguy hại TCVN 320 : 2004

Tiếng ồn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26: 2010/BTNMT

Các quy chuẩn khác

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu QCVN 31: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu QCVN 32: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu QCVN 33: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 34: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển QCVN 35: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển QCVN 36: 2010/BTNMT

Tin Liên Quan